Maria Makiling

I was asked to post the legend of Maria Makiling and  I googled and found 3 versions
One in Filipino and two in English, thus I hope it will help those students who were asking assistance from me.

Image

From Gintong Aral (http://www.gintongaral.com/mga-alamat/alamat-ni-maria-makiling/)

Alamat ni Maria Makiling

Marahil iba’t-ibang alamat tungkol kay Mariang Makiling ang inyong nabasa. Ito’y isa sa mga matatandang alamat tungkol sa kanya na hindi pa palasak.

Sinabi ng alamat, nang mga araw na yaong ang mga taoy maaaring makipamuhay sa piling ng mga bathala, ay nangyari ang dakilang pag-iibigan nina Mariang Makiling at Gat Dula.

Si Maria ay kaisang-isang anak nina Dayang Makiling at Gat Panahon, na para-parang bathala o engkantado kung sa ngayong pakahulugan. Tanging-tanging mutya ang nabanggit na lakambini sa kanilang tahanan pagka’t siyay’y bugtong na aliw ng kanyang ama’t ina. Siya ang liwanag ng kanilang paningin; siya ang galak ng kanilang puso; anupa’t sa biglang pangungusap, siya ang kayamanang impok ng kanilang buhay. Sa kanilang katandaan, si Maria ang bango at kulay ng mga araw nilang unti-unting nawawalan ng sigla’t lakas.

Si Maria’y hindi taga-lupa, bagama’t siya’y nakiki-ulayaw sa madlang kinapal. Gaya na nga ng aking na sabi, nang panahong yao’y maaaring makipag-usap ang mga tao sa bathala; maaari silang magkatabi sa lilim ng isang punungkahoy. Maaaring patulong sa kanila ang isang linikhang nasa kagipitan, at ang mga ito naman, kung sadyang taimtim sa loob ang paghiling, ay hindi nagmamaramot. Kung ang pastol ay humihihip ng subing o plauta habang siya’y nagpapalipas ng maligayang sandali sa piling ng mga binabantayang hayop, sa kaginsa-ginsa’y susulpot nalaman gsa kanyang harap ang isang nimpang lipos ng alindog, upang makinig at makihati sa kaligayahan.

Naging ugali na ni Maria, sa araw-araw halos, ang lumuwas sa bayan at mamili sa talipapa. Kaparis ng ibang babae, siya’y nakasuot ng sutlang kung minsa’y may burdang bulaklak at malalapad ang guhit ng siyang kinaugalian nang panahong yaon. Ang kanyang maitim at malagong buhok na kung ilugay ay abot hanggang sakong ay may pahiyas na sariwang bulaklak-suha. Sa kanyang dib-dib ay nakayakap ang mabangong kuwentas ng ilang-ilang. Magiliw siyang mangusap at lipos ng galang. Mahinhing kumilos na wari-bang nahihiya. Bakit ang hawas niyang mukha’y salamin ng kagandahan. Bakit ang kanyang mga mata’y sakdal nang aamo. Maging ang kanyang kapwa babae’y naakit bumati sa kanya. Ang mga maginoo, sa kanya’y nagyuyuko ng ulo.

Si Maria’y laging may kasamang dalawang ita sa kanyang pamimili. Ang mga nasabing utusan ay hindi lumalayo sa likod ng kanilang panginoon. Sa kanilang dalang buslo ay maliwanag na mapapansin ang mga luyang kulay-ginto na pinamamalit ni Maria. Nang panahong yao’y walang kuwaltang katulad ngayon na ating ibinibili ng kailangan. Noon, sa halip na bili ay palitan ang palakad ng bawa’t tao. Doon nga sa talipapa nagtutungo ang may kailangan. Sari-saring bagay ang matatagpuan doon. Mga pinatuyong balat ng hayop na may magagandang balahibo. Mga banig na yari sa buli’t sa pandang may kulay salit-salit. Mga sutlang habi na may malalapad na guhit ay may patak-patak. At kung anu-ano pang kagamitan sa lob ng bahay ang paninda roon.

May tanging araw na tinatawag nilang pagpapalitan. Sa araw na yaon lumuluwas sa bayan ang maraming tao upang makipamalit. Palibhasa’y hindi luyang talaga ang ipinamamalit ni Maria, kundi tunay na luyang ginto, kung kaya marami ang nagbibili sa kanya ng iba’t ibang lako. Kataon namang sa araw na yao’y namamalit si Gat Dula. Bukod sa kanyang ilang kawal na lingkod na kasama’y may kasama pa siyang mga dugong-mahal. Si Gat Dula ay taga-Bai, kaya sa kanilang pagtungo sa bayan ng Makiling ay kinailangan nilang gumamit ng malaking bangka. May kalayuan ang agwat ng dalawang bayang nabanggit. Kaya kung sa mga kangga sila sasakay na hila ng mga kalabaw ay tatanghaliin sila ng pagdating.

Nawiwili ang lahat sa pagpapalitan ng kanilang daladalahan. Kasingkapal ng mga paninda ang tao sa talipapa. Karaniwan nang dayuhin ang tanging araw ng pamamalitang ukol sa bawa’t pook. Kaya bukod sa mga sadyang tubo sa Makiling ay may ibang mukhang mapapansin doong nangangalakal. Kabilang sa mga lipingmahal na namamalit ay si Gat Dulang nagpapalipas lamang ng maligayang sandali sa talipapa. Kataon namang nagkasabay ng padampot sina Maria at Gat Dula sa kanilang binibiling balat ng hayop na may magagandang balahibo. Sa gayong pagkakasabay ay nagkabunggo ang kanilang mga balikat, at nagkatama ang kanilang mga mata. Gaanong pagtataka noon ang naghari. Lalo na nang sa disinasadya’y nahawakan ni Gat Dula ang malasutlang daliri ng dalaga. Sandali silang nagkatinginan. Subali’t sa taglay na kayumian ni Maria’y nagyuko ng ulo ang makisig na Gat tanda ng paggalang at paghingi ng paumanhin. Bago sila nagkalayo’y isang mahiyaing ngiti ang naitugon ng lakambini sa mapakumbabang patawad po ng binata.

Buhat noo’y naging malimit ang pagdalaw ni Gat Dula sa Makiling. Subali’t mula rin noo’y hindi na niya napagmalas ang maalindog na katauhan ni Maria. Hanggang noong makalipas ang ilang panahonng pamumulaklak ng suha, ay saka lamang niya muling napalarang mamasdan sa dating talipapaang luwalhating bumihag sa kanyang pihikang pag-ibig. Gaanong galak niya, at tuloy na ibulong sa kanyang loob: “Ang tiniis kong hirap nang nagdaang mga araw, marahil ngayo’y malulunasan na.” Banayad siyang lumapit kay Maria, at nagbigay-galang. Walang kasintamis na ngiti ang isinagot naman sa kanay.

Buhat noo’y naging matalik na silang magkakilala hanggang sa nakaraan ang ilang pagbibilog ng buwan. Sa isang tabi ng batis na umaaliw-iw sa loob ng gubat ay nahiwatigan nilang sa ubod ng puso’y may tinitimpi silang pagmamahal. Ito’y naramdaman nila nang magtamang matagal ang kanilang mga paningin, at hindi maibuka ng kanilang labi ang binibigkas ng dibdib. Sa gayong lihim na pag-iibigan ay nagkayakap ang dati’y magkalayong langit at lupa. Nguni’t ang gayong pagsusuyuan, sa nilakadlakad ng mga ataw ay hindi nalihim sa kaalaman ng ama ni Maria.

Sabihin pa ang galit ni Gat Panahon; halos mayanig ang buong lawa nga Bai. Gaanong damdamin ang nilasap ni Dayang Makiling, buhat nang matantong ang bugtong na anak niya’y may kasuyong taga-lupa. Ang puso ng ina, palibhasa’y kadluan ng awa, kung kaya dinakatiis na tanungin si Maria. Madali’t salita, dahil sa malabis na pagmamahal ng magulang ay pinagbawalan ang kanilang anak. Sapul noon, hindi na nakapanaog sa lupa si Maria. Pinutol ni Gat Panahon ang pagtungu-tungo ni Maria sa talipapa. Binawi sa kanya ng nagmamalasakit na magulang ang engkanto ng pagiging tunay na kinapal: Yaon ang pinagmulan tuloy ng pagkakahiwalay ng mga bathala at madlang tao.

Subali’t kung umibig si Maria’y minsan lamang, at walang kasindakila. Kung siya ma’y hindi na nakapapanaog sa lupa, dahil sa wala na siyang kapangyarihang makihalubilo sa madlang kinapal, sa alaala ni Gat Dula’y hindi nagkukulang ang kanyang pagdalaw. Naroong kung minsa’y pamalas siya sa sandaling nag-iisa ang mabunying Gat, nguni’t pag nilapitan nito upang yakapin ay bigla siyang nalalaho. Naroong umawit siya nang lubhang matimyas kung nangungulila si Gat Dula ngutni’t pag hinanap nito kung saan nanggaling ang tinig ay hindi naman malaman. Anupa’t ang lahat sa binta’y parang panaginip. Walang kasingwagas naman ang pagmamahal ni Gat Dula kay Maria. Ang lahat ng pook at nayong ni yapakan ni Maria, maging ang tabing-batis na madalas nilang pagtagpuan, ay hindi nakaliligtaang dalawin.

Nang panahong yao’y malimit ang pakikipagdigma ng mga bayan sa kapwa-bayan. Di-kataka-takang lusubin ni Lakan Bunto ang kaharian ng Bai na sakop ni Gat Dula. Subali’t kung ilang kaharian na ang nakikipaghamok sa matapang na Gat, maano man lamang na mapipilan siya o kaya’y masugatan. Ang dahilan ay sapagka’t siya’y tinangkilik ng engkanto ni Maria. Ang adhikaing pag-ibig ng paraluman ay nagiging baluti at kalasag ng mabunying Gat. Marami na siyang napasukong kaharian; marami na siyang napagtagumpayang tabak, nguni’t ang hindi lamang niya napasusuko’t napagwawagihan ay ang kamandag ng pangungulila sa pag-ibig. Yaon ang dahilan ng kanyang pagkakasakit, hanggang sa siya’y naputulan ng hininga.

Ang sabi ng alamat, hinihiling ni Maria sa Bathalang Maykapal na ang kaluluwa ng kanyang irog ay ibigay sa kanya. Noo’y yumao narin ang kanyang mga magulang kaya’t sang-ayon sa sabi sina Maria at Gat Dula ang nag-uwi sa naiwang kayamanan at lupain. Subali’t hindinalilimot ni Maria ang pagkamasintahin ng kanyang inang si Dayang Makiling sa lahat ng nasasakupan. Ang pag kamahabagin ni Dayang ay minana ni Maria sa kanyang puso. Sa bawa’t bakuran ng bahay ng kanyang mga sakop, gaya rin nang dating ginagawa ng kanyang yumaong ina, ay ibinubudbud niya ang mga luyang ginto. Ang sinumang ikakasal sa walang magamit na magarang kasuutan ay hinahandugan niya. Ang isang mag-anak na maghahanda, nguni’t walang magamit na kasangkapan ay kanyang pinahihiram. Ang lahat nang daing at kahilingan ng kanyang mga sakop ay tinutugon niya ng mapagpalang kandili.

Nguni’t ang gayong malimit na pagpapahiram ay madalas magbunga ng di-mabuti. Ang karamihan sa tinatangkilik ni Maria’y di-marunong tumingin ng utang na loob. Hanggang sa wakas ay nakaisip ang ibang mag-imbot sa di nila pag-aari. Ang mga kasangkapang ipahiram sa kanila ni Maria, palibhasa’y pawang ginto, kung kaya tikis nilang hindi ibinabalik. Bakit ang sama’y hindi lamang inaaangkin yaon ng iba, kundi ipinagpapalit pa sa mataas na halaga sa mga taga-ibang bayan. Sa gayon nang gayo’y nayamot si Maria. Tuloy nawika sa sariling: “Nag-iba na ang panahon.”

Kaya pati pahintulot na iginawad niya upang malayang makapanguha ang sinuman ng madlang bungang kaphoy sa gubat ay kanyang binawi. Dahil sa pagmamalupit ng tao sa hayop ay ipinagbawal din niya ang pangangaso, ang paninilo ng mga manok-labuyo, at pamamana ng mga ibon. Kung ang kanyang utos ay sinusuway ng sinuman, ang ginagawa ni Maria’y pinagdidilim ang panahon at pinabubuho ang malakas na ulan; pinagugulong niya ng malalaking tipak na bato sa bundok, hinahagkis niya ng baliti ang pinawalang mababangis na kalabaw at nang manugis at lumikha ng matinding kidlat. Ang mga yao’y panakot lamang naman ni Maria upang ang mga mangangasong gumagambalang malabis sa katahimikan ng sakop niyang kagubatan ay magsilayo at umalis.

from Booklovers (http://gervikheil.blogspot.com/2011/06/legend-of-mariang-makiling.html)

The Legend of Mariang Makiling

 

According to legend, there was a time when the gods could live like ordinary morals do. Although these gods were enchanted, they could speak, love, and even go to the market like what people do in our time. This story tells what happened to the daughter of two such deities. This is the story of Mariang Makiling.

Two deities, Dayang Makiling and Gat Panahon, had an only daughter name Maria. Because of her beauty and charm, she was the delight of her parents. The source of their joy and strength, Maria was, to them, a jewel, a treasure that made life full of light and laughter.

At that time people could talk with the deities face to face, and even sit with them side by side underneath a tree. People could also ask for help when they were in need, provided that they asked in a solemn manner.

It was the custom of Maria to go to a small market, sometimes called talipapa, on weekdays. Just like other women, she would on such occasions wear clothes made of silk and embroidered with flowers and wide stripes for this was the fashion at that time. Maria had long, black abundant hair which she usually decorated with pomelo flowers. When she went to the market, her flowing hair would touch her ankles. As she passed along, gallant men would bow theirheads to signify their respect. When Maria went to the market, she was always accompanied by two Aetas1, who served as her servants. These two servants stayed close behind Maria, and they both carried a basket each that was full of golden ginger. These golden ginger Maria would barter for such items needed for the home. There was no money at that time, and instead of buying, people bartered and exchanged their goods for the things that they needed.

On a market day, the residents of the area are not the only ones who would go to the talipapa. Merchants and people from neighboring towns would also go to the market. One day, Gat2 Dula, the ruler of the kingdom of Bay, came to the talipapa to while away the hours. A piece of animal skin with fine hair caught Gat Dula’s eye and he reached out to touch the fur. At the same moment, Maria was also reaching towards the same piece of animal skin and their shoulders accidentally touched. Their eyes met and Gat Dula bowed his head as a sign of respect and apology. And Maria responded with a shy smile as they parted from each other’s company.

Since that first encounter, Gat Dula often visited the talipapa but he was not able to see Maria during these visits. One day, he saw Maria at the very place where they first met. He approached Maria and greeted her and Maria responded with a very sweet smile.

That was the beginning of their friendship which blossomed
into love as the months passed. As time passed, the love affair between Gat Dula and Maria came to be known to Gat Panahon, Maria’s father. Gat Panahon was angry. Even Dayang Makiling, Maria’s mother, was distresssed that her only daughter was in love with a mortal. Maria was then forbidden to go down to the earth. Her parents even took away from Maria the power of enchantment which enabled a deity to look and act like an ordinary mortal. But even though Maria and Gat Dula could no longer meet physically, their love endured. Maria continued to watch over Gat Dula. During a battle with the army of Lakan3 Bunto, the ruler of a neighboring kingdom who invaded the kingdom of Bay, Gat Dula did not suffer a single wound due to the support of Maria’s enchantment.

Unfortunately, Gat Dula’s inability to see Maria caused him to fall ill and die. Maria asked the gods to give her the soul of Gat Dula and her request was granted.

 

Source: crystaltower.freeservers.com

and from http://community-2.webtv.net/TheObsidianMask/Makiling/index.html

Maria Makiling

 

NAME: Maria Makiling

SYMBOLS: Bilao (large woven tray for fruit or removing rice chaff,) ginger, rice, deer, dove, trees, Mt. Makiling, which is said to show her in profile at rest.

USUAL IMAGE: A breathtakingly beautiful Filipina woman with a stunning smile, shinning black hair, sparkling eyes, and light olive skin that was said to glisten and sparkle supernaturally.

PLACE OF WORSHIP: Mt. Makiling, forest, temples, which are usually small temporary constructs that can be set up per need ranging from small single person temples to areas where many can worship.

AREA OF INFLUENCE: Mt. Makiling and the forest on and around it, fertility, plants, animals, love, prosperity

TABOOS: Abuse of her gifts and bounty, abuse of nature, lying, she is known for having placed a curse on men who cannot accept failure in love. A goddess to invoke against stalkers!

HOLY BOOKS: Books of handwritten prayers, often on leaves, that are then burned as part of the prayer.

HOLY DAYS: Unknown to me, possibly in January, almost certainly at the time of the Full Moon.

RELATIVES: Dayang (mother,) Panahon (father,) Abra, God of Weather (grandfather,) Lobo, (form taken by her guardian when she was a child, taking the form of a large dog, Lobo was really a god of the underworld,) Banashaw (male counterpart among the gods as well as another volcano on Laguna.)

SYNODEITIES: Hard to say, while other cultures have goddesses of fertility, nature, love, mountains or trickster goddesses, there are none, that I can think of, that combine some or all of those traits together. There is Dal’lang a goddess of the Philippines before the arrival of the Spanish who was the goddess of beauty and granted her gifts to her followers and whom, I suspect, might be an earlier version of Maria Makiling. / Iunones (Greek) goddess of femininity.

 

DETAILS: Over time things change, the gods & goddesses become fairies, spirits, & ghosts, the fairies & ghosts become kings, queens, heroes & saints, the kings & saints become legends, the legends become just stories.

But stories, because they are the best expression of our souls to the outside world, never die.

Over the centuries the stories of a group of people and land change because of the changes those people go though due to actions taken by them as a people, or the actions of other people, be they visitors, invaders or missionaries, but I repeat myself.

However, as Carl Jung pointed out, there seem to be certain beliefs, ways of thinking and “spirits” of the land were you are that have to be addressed by those living on that land if what you do is to have any meaning, this same force will have an effect on, and change whatever beliefs are brought into that land from outside.

This seems to be the case with the goddess Maria Makiling of the Philippines.

Maria Makiling’s name comes from the common name Maria and mount Makiling, an inactive volcano rising 1,109 meters above sea level on the large island of Laguna.

Depending on which of the stories you hear, both from the past, and those still being told, she is a goddess, diwata (fairy,) or spirit who lives on Makiling but who in times past was seen in the flesh as a stunningly beautiful woman on and around the mountain visiting the villages at the foot of mountain from time to time.

Generous, her blessings would bring about abundant crops, plentiful fish, & healthy children. Also if asked, and the supplicant was worthy, she would give them a gift of a bilao filled with ginger, which they would find had been into gold.

In some stories about her the people start to abuse her generosity, taking more than they need, lying, cheating, and wasting her bounty. This is when the trickster in Maria Makiling comes out, hunters are lost in the forest never to be seen again, buildings burn down, floods drowning whole villages or even the island as a whole.

Another common theme are the men who fall madly in love with Maria. Such as the pre Spanish Prince Dula, who on traveling from far away falls for her not knowing she is a goddess, even though he is a mortal she returns his affection.

On finding out about this her parents forbid her to have anything to do with a mere human, even if a royal one, and take away her ability to transform into human form, she however continues to visit Dula in his dreams, because of her inspiration he becomes a great warrior and leader, however as time passes this is compromised as all he wants to do is sleep so he can be with her.

Another, more contemporary story, told after she has become a fairy, tells how three men vie for her love.

A Spanish captain, a half Spanish Filipina teacher & a native farmer, at last on the night of the full moon they are called to the forest on the Makiling where she tells them she loves Juan the farmer.

It’s not long before the headquarters of the Spanish is burned down and many Filipinos are imprisoned.

The Captain and the teacher contrive to blame the innocent Juan, they also intimidate the other captives to say it was Juan who is guilty. As the two planned all along Juan is executed for this.

Maria on returning to the human world finds the dead Juan and places a curse on the two conspirators, those that lied against Juan and all men who cannot deal with losing at love.

To say the least all those involved come to VERY bad ends, with the Captain killed in a revolution that follows shortly after, Maria then refuses to make sojourns among humans any more or distributing her gifts any longer.

While a strongly Catholic country, it has been pointed out that is is due in part because so many of the old rites and beliefs of the Philippines were compatible with the new religion. As such many of the old gods & goddess just because diwata, spirits, saints and even today more modern tales of UFO’s and psychic surgeons

The goddesses of the Islands it seems will just not be put down, the Virgin Mary is really more of a fertility goddess, and there is still Maria Makiling and others, a Filipina goddess has even turned up as a comic book icon.

At the end of World War II a minor character showed up a Manila comic who was depicted as a girl who after swallowing a stone that falls from the stars, is able to turn into an adult superheroine called Darna.

Hardly remarkable, and yet she was quickly taken up after those hard times to become a symbol for the spirit of the Pinoy people, continuing to this day.

But why not?

After all if a goddess can become a story, why can’t a goddess return out of a story?

I hope I was able to make you more familiar with the legend of Maria Makiling and be able to encourage to visit the place.

and one Poem by Jose Lacaba
MARIANG MAKILING

Nasa gubat muli ang ating diwata.
Managhoy man tayo’y hindi siya lalabas.
Ang ibig niya’y isang taksil na binata.

Pagsapit ng dilim ang mga bintana
ay dapat isara; dapat nang mag-ingat:
nasa gubat muli ang ating diwata.

Walang masabi ang mga manghuhula,
kahit sino’y walang magawa, sapagkat
ang ibig niya’y isang taksil na binata.

Matapos ang unos, sino ang gagala
upang aluin ang mga sawimpalad?
Nasa gubat muli ang ating diwata

at ngayon ay hindi na nababahala
kung ang mangangaso’y maligaw ng landas.
Ang ibig niya’y isang taksil na binata.

Laganap sa buong bayan ang balitang
tulala siyang lagi’t tuhod ang kayakap.
Nasa gubat muli ang ating diwata
pagkat ang ibig ay taksil na binata. –

–JOSE F. LACABA

credits: http://kapetesapatalim.blogspot.com/2009_04_01_archive.html

Be Enchanted and  mesmerized as we learn the lesson of being the steward of God’s creation.

 

Image

 

Credits to the owners of the photograph as well as to those with whom I used as reference.

 

5 thoughts on “Maria Makiling”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s